خانه English
search icon
 • فرم ورود
 • استرالیا
 • نیوزیلند
 • انگلستان - بریتانیا
 • ایالات متحده
 • کانادا
 • مالزی
 • تحصیل زبان انگلیسی
 • تعرفه جدید ویزای استرالیا

 • تعرفه جدید ویزای استرالیا

  بازدید

  توریست ها یا بازدید کنندگان تجاری

  متقاضیان خارج از استرالیا

                                               تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  توریست  ( زیر گروه 600 ) - تمام شاخه ها
  1- الف
  $115
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  تائیدیه الکترونیکی مسافرت ( زیر گروه 601 )
  1- ب
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  متقاضیان بازدید از طریق آنلاین ( زیرگروه 651 )
  -
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای توریستی ( زیرگروه 676 )
  1- پ
  $115
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  1- الف     ویزای توریستی ( زیر گروه 600 ) به چهار شاخه تقسیم می شود.
  1- ب        تمامی ویزاها با درخواست الکترونیکی مسافرت ( ETA ) شامل هزینه می شوند :  www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm
  1- پ        ویزای توریستی ( زیرگروه 676 ) برای افراد وکالت یافته از طرف متقاضیان کشورهای هندوستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان صعودی و اماران  تنها از طریق آنلاین امکان پذیر است
   

   

  متقاضیان داخل استرالیا

                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال

  هزینه درخواست ویزای موقت(جایگزین)

  توریست  ( زیر گروه 600 ) - فقط شاخه توریستی
  1- د
  $290
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  $700
  ویزای توریستی ( زیرگروه 676 )
  1- د
  1- ت
  $290
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  $700
  1 - د               هزینه درخواست ویزای موقت(جایگزین) تنها در مواردی کاربرد دارد که متقاضی از داخل استرالیا برای این ویزا اقدام می نماید. 
  1 - ت              ویزای توریستی ( زیرگروه 676 ) برای افراد وکالت یافته از طرف متقاضیان کشورهای هندوستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان صعودی و اماران  تنها از طریق آنلاین امکان پذیر است
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
   
  ویزای کاری تعطیلات ( Working Holiday )
   
  متقاضیان داخل استرالیا
                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای کاری تعطیلات ( زیر گروه 417 )
  2- الف
  $365
  $80
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای کار و تعطیلات ( زیر گروه 462 )
  -
  $365
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  2- الف             ممکن است شما تحت شرایط خاصی از پرداخت هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا معاف شوید. 
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.

   

  متقاضیان داخل استرالیا

                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال

  هزینه درخواست ویزای موقت(جایگزین) 

   

  ویزای کاری تعطیلات ( زیر گروه 417 )
  2- ب
  $365
  $80
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد
  ویزای کار و تعطیلات ( زیر گروه 462 )
  2- پ
  $365
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  $700
   
  2- ب     ممکن است شما تحت شرایط خاصی از پرداخت هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا معاف شوید. 
  2- پ     ویزای توریستی ( زیرگروه 676 ) برای افراد وکالت یافته از طرف متقاضیان کشورهای هندوستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان صعودی و اماران  تنها از طریق آنلاین امکان پذیر است
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  بازنشستگی

  متقاضیان داخل و یا خارج از استرالیا

                                                تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  بازنشستگی سرمایه گذاری ( زیر گروه 405 )
  3- الف
  $280
  بدون کاربرد
  $140
  $70
  بازنشستگی ( زیرگروه410 )
  3- ب
  $315
  بدون کاربرد
  $160
  $80
   
  3 - الف        ویزای زیر گروه 405 شامل قسط دوم پرداخت ویزا می باشد به مبلغ 11295 دلار استرالیا که قبل از دریافت ویزا قابل پرداخت می باشد.
  3 - ب           ویزای زیر گروه 405 برای افرادی که برای بار اول برای این ویزا اقدام می نمایند مگر وابستگان افرادی که هم اکنون دارای این ویزا باشند
   
   
   
  درمان پزشکی

  متقاضیان خارج از استرالیا

                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  درمان پزشکی ( زیر گروه 602 )
  4- الف
  -
  بدون کاربرد
  -
  -
  4- الف     برای ویزای در مان پزشکی ( زیرگروه 602 )، تنها افرادی که نامشان در پاسپورت شخص آمده است می توانند با آن شخص درخواست ویزا دهند
   

  متقاضیان داخل استرالیا

                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  هزینه درخواست موقت(جایگزین)
   
  درمان پزشکی ( زیر گروه 602 )
  4- ب
  4- پ
  $245
  بدون کاربرد
  $120
  $60
  بدون کاربرد
  4- ب        برای ویزای در مان پزشکی ( زیرگروه 602 )، تنها افرادی که نامشان در پاسپورت شخص آمده است می توانند با آن شخص درخواست ویزا دهند
  4- پ     افرادی که برای ویزای درمان پزشکی  ( زیر گروه 602 ) از داخل استرالیا اقدام می نمایند می بایست همان هزینه درخواست موقت (جایگزین) را پرداخت نمایند   
   
   
   
  ترانزیت یا عبور از استرالیا

  متقاضیان داخل استرالیا

                                      تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای ترانزیت ( زیر گروه 771 )
  5- الف
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  5- الف                این ویزا برای افرادی که قصد دارند بیش از 72 ساعت در استرالیا توقف نمایند مناسب نمی باشد و این افراد باید برای اخذ ویزای دیگری اقدام نمایند. 
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  تحصیل
   
  ویزای تحصیلی 
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                              تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  بخش مستقل دوره های فشرده زبان انگلیسی برای دانشجویان خارج از کشور ( زیرگروه 570 )
  6- الف
  $535
  بدون کاربرد
  $405
  $135
  بخش مدارس ( زیر گروه 571 )
  6- الف
  $535
  بدون کاربرد
  $405
  $135
  بخش فنی و حرفه ای ( زیرگروه 572 )
  6- الف
  $535
  بدون کاربرد
  $405
  $135
  بخش آموزش عالی ( زیرگروه 573 )
  6- الف
  $535
  بدون کاربرد
  $405
  $135
  بخش تحقیقاتی کارشناسی ارشد ( زیرگروه 574 ) 6- الف $535 بدون کاربرد - -
  بخش فاقد مدرک ( زیرگروه575 ) 6- الف $535 بدون کاربرد $405 $135
  AusAID or Defence Sector ( زیر گروه 576 ) 6- الف - بدون کاربرد - -
  ولی دانش آموز ( زیر گروه 580 ) 6- الف $535 بدون کاربرد بدون کاربرد* $135
  6- الف          دانشجویانی که برای دوره های مصوب با کمک هزینه تحصیلی و یا در برنامه های آموزشی که بودجه آنها را   دولت استرالیا تامین می نمایند در خواست دهند ممکن است لازم نباشد هزینه ای بابت در خواست ویزا بپردازند. 
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.   
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                           تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  بخش مستقل دوره های فشرده زبان انگلیسی برای دانشجویان خارج از کشور ( زیرگروه 570 )
  6- ب
  6- ج
  $535
  بدون کاربرد
  $405
  $135
  بخش مدارس ( زیر گروه 571 )
  6- ب
  6- ج
  $535 بدون کاربرد $405 $135
  بخش فنی و حرفه ای ( زیرگروه 572 )
  6- ب
  6- ج
  $535 بدون کاربرد $405 $135
  بخش آموزش عالی ( زیرگروه 573 )
  6- ب
  6- ج
  $535 بدون کاربرد $405 $135
  بخش تحقیقاتی کارشناسی ارشد ( زیرگروه 574 )
  6- ب
  $535 بدون کاربرد - -
  بخش فاقد مدرک ( زیرگروه575 )
  6- ب
  6- ج
  $535 بدون کاربرد $405 $135
  AusAID or Defence Sector ( زیر گروه 576 )
  6- ب
  - بدون کاربرد - -
  ولی دانش آموز ( زیر گروه 580 )
  6- ب
  6- ج
  $535 بدون کاربرد بدون کاربرد* $135
  درخواست مجدد ویزای تحصیلی در اثر نقص از طرف موسسه آموزشی 6- پ - بدون کاربرد - -
  درخواست ویزای تحصیلی همراه با مجوز کار (  زیر گروههای  576، 575، 573، 572، 571، 570)
  6- ب
  6- ج
  $75 بدون کاربرد $20 بدون کاربرد
  درخواست ویزای تحصیلی همراه با مجوز کار ( زیر گروه 574 )
  6- ب
  6- ج
  $75 بدون کاربرد - بدون کاربرد
  6- ب     دانشجویانی که برای دوره های مصوب با کمک هزینه تحصیلی و یا در برنامه های آموزشی که بودجه آنها را دولت استرالیا تامین می نمایند در خواست دهند ممکن است لازم نباشد هزینه ای بابت در خواست ویزا بپردازند.
  6- پ      مقصود زمانی است که دوره آموزشی ارائه شده توسط موسسه کنسل می شود
  6- ت    این حالت برای افرادی است که برای ویزای دانشجویی قبل از تاریخ 26 آوریل 2008 اقدام نموده اند و تا اکنون برای ویزای اجازه برای کار اقدام نکرده اند
  6- ج   افرادی که از داخل استرالیا برای اخذ این ویزا اقدام می نمایند ممکن است لازم باشد هزینه درخواست موقت(جایگزین) را بپردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه هزینه درخواست موقت(جایگزین) (Subsequent Temporary Application Charge) مراجعه نمائید. 
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.     
   
   
   
  آموزش و تحقیقات

  متقاضیان خارج از استرالیا

                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای کارآموزی ( زیرگروه 402 )
  -
  $315
  بدون کاربرد
  $160
  $80
  ویزای تحقیقات ( زیر گروه 402 )
  -
  $315
  بدون کاربرد
  $160
  $80
  ویزای تخصصی کاری ( Professional Development stream ) ( زیرگروه 402 )
  -
  $315
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*

  متقاضیان داخل استرالیا

                                             تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
   
  ویزای کارآموزی ( زیرگروه 402 )
  7- الف
  $315
  بدون کاربرد
  $160
  $80
  $700
  ویزای تحقیقات ( زیر گروه 402 )
  7- الف
  $315
  بدون کاربرد
  $160
  $80
  $700
  7- الف   افرادی که از داخل استرالیا برای اخذ این ویزا اقدام می نمایند ممکن است لازم باشد هزینه درخواست  موقت(جایگزین) را بپردازند. 
   

  فارغ التحصیلی

  متقاضیان خارج از استرالیا

                             تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  فارغ التحصیلی به رسمیت شناخته شده (Skilled - Recognised Graduate) ( زیرگروه 476 )
  8- الف
  $315
  $80
  $160
  $80
  فارغ التحصیلی موقت (Temporary Graduate) ( زیرگروه 485 )
  8- الف
  8- ب
  $1250
  بدون کاربرد
  $625
  $315
  8- الف   هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا، شامل وابستگان فرد دارای ویزای مربوطه که می خواهند به متقاضی اصلی در استرالیا بپیوندند نمی شود
  8- ب     تنها اعضای خانواده فرد دارای ویزای زیر گروه 485 می توانند برای این ویزا در خارج از استرالیا اقدام نمایند.
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  هزینه درخواست موقت(جایگزین)
  فارغ التحصیلی به رسمیت شناخته شده (Skilled - Recognised Graduate) ( زیرگروه 476 )
  8- پ
  $315
  $80
  $160
  $80
  بدون کاربرد
  فارغ التحصیلی موقت (Temporary Graduate) ( زیرگروه 485 )
   
  -
  $1250
  $80
  $625
  $315
  بدون کاربرد
  8- پ     تنها افرادی که ویزای (Temporary) (Class TY) (زیرگروه 444) دارند می توانند در حین حضور در استرالیا، برای اخذ ویزای فارغ التحصیلی به رسمیت شناخته شده (Skilled - Recognised Graduate) زیر گروه 476 درخواست دهند. سایر متقاضیان ویزای ذکر شده می بایست از خارج از استرالیا برای اخذ این ویزا اقدام نمایند.
   

  کار

  ویزای موقت کار

  متقاضیان خارج از استرالیا

                                  تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای موقت کار (اقامت کوتاه مدت) - زیر گروه 400
  9- الف
  $145
  بدون کاربرد
  $75
  $35
  ویزای موقت کار (اقامت بلند مدت) - زیر گروه 401
  -
  $315
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  ویزای موقت کار (اقامت کوتاه مدت) - زیر گروه 401  (برای موارد ورزشی)
  9- ب
  $3,150
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  ویزای موقت کار (روابط بین الملل) - زیر گروه 403  (توافقت دولتی)
  -
  $315
  بدون کاربرد
  -
  -
  ویزای موقت کار (روابط بین الملل) - زیر گروه 403  (کاردار در خارج از کشور)
  -
  $315
  بدون کاربرد
  -
  -
  ویزای موقت کار (روابط بین الملل) - زیر گروه 403  (کاردار داخلی)
  -
  $315
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای موقت کار (روابط بین الملل) - زیر گروه 403  (موارد امنیتی)
  -
  -
  بدون کاربرد
  -
  -
  ویزای برنامه های خاص - زیر گروه 416
  -
  $315
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  ویزای برنامه های خاص - زیر گروه 416 (کار فصلی)
  -
  $315
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای کار موقت - زیر گروه 420  (سرگرمی)
  9- پ
  $315
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  ویزای کار موقت - زیر گروه 420  (سرگرمی برای گروه)
  9- ت
  $3,150
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  ویزای کار موقت - زیر گروه 457  (تخصص)
  -
  $900
  بدون کاربرد
  $900
  $225
  9- الف    اگر در یکی از گروههای زیر قرار دارید لازم نیست هزینه ای بابت درخواست ویزا بپردازید
  • آماتور
  • اسپانسر فردی اماتور
  • اسپانسر تیم آماتور که اخیراً وارد مسابقه های ورزشی شده است
  • توسط دولت استرالیا دعوت شده باشید
   
  9- ب  هنگامی که 11 یا بیش از یازده متقاضی ( غیر از اعضای خانواده ) با هم، از خارج استرالیا درخواست این ویزا را دهند به آنها تخفیف داده می شود و هزینه اولیه درخواست بین این افراد تقسیم می شود.   
   
  9- پ   متقاضیانی که از خارج از استرالیا برای اخذ ویزا درخواست می نمایند، در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند، لازم نیست هزینه ای بابت آن بپردازند 
  اسپانسر برنامه ای باشید که به برای مقاصد خیریه باشد
  اسپانسر شما توسط دولت استرالیا تامین شود و مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا باشد
   
  9- ت   هنگامی که 11 یا بیش از یازده متقاضی ( غیر از اعضای خانواده ) با هم، از خارج استرالیا درخواست این ویزا را دهند به آنها تخفیف داده می شود و هزینه اولیه درخواست بین این افراد تقسیم می شود.  
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.     
   
   
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                                    تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال

  هزینه درخواست موقت(جایگزین)

  ویزای موقت کار (اقامت بلند مدت) - زیر گروه 401
  9- ج
  $315
  بدون کاربرد
  $315
  $80
  $700
  ویزای موقت ( روابط بین الملل ) توافقات بین المللی  زیرگروه 403
  -
  $315
  بدون کاربرد
  -
  -
  بدون کاربرد
  ویزای موقت ( روابط بین الملل ) دولت خارجی  زیرگروه 403 - $315 بدون کاربرد -
  -
  بدون کاربرد
  ویزای موقت ( روابط بین الملل ) کاردار داخلی  زیرگروه 403 - $315 بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد
  ویزای موقت ( روابط بین الملل ) امتیازات  زیرگروه 403 - - بدون کاربرد - -
  بدون کاربرد
  دوره های خاص زیرگروه 416 9- ج $315 بدون کاربرد $315
  $80
  $700
  ویزای موقت کار ( سرگرمی ) زیرگروه 420 9- ج $315 بدون کاربرد $315
  $80
  $700
  ویزای موقت کار ( تخصصی ) زیرگروه 457 9- ج $900 بدون کاربرد $900 $225 $700
  9- ج   در صورتی که از داخل استرالیا برای این ویزا اقدام نمائید، هزینه متعاقب درخواست نامه موقت را نیز می بایست پرداخت نمائید 
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  خدمه دریا
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                   تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزا خدمه دریایی زیرگروه 988
  10- الف
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  خدمه کشتی ( زیر گروه 488 )
  -
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  10- الف             ویزای خدمه دریایی فقط مخصوص خدمه کشتی های غیر نظامی می باشد. متقاضیان این ویزا میبایست از خارج استرالیا اقدام نمایند
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
                                            تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  هزینه درخواست موقت(جایگزین)
  خدمه کشتی ( زیر گروه 488 )
  -
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.

   

  مهاجرت تحت حمایت کارفرما

  متقاضیان داخل یا خارج از استرالیا

                                     تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  پروسه انتخاب کارفرما ( زیرگروه 186 )
  11- الف
  11- ب
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  پروسه اسپانسر منطقه ای ( زیر گروه 187 )
  11- الف
  11- ب
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  11- الف      قسط دوم هزینه ای است که می بایست علاوه بر هزینه های مندرج در جدول پرداخت شود. این هزینه برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و در زبان انگلیسی نیز مهارت کافی نداشته باشند عبارت است از:
  • متقاضیان اصلی 8250$
  • متقاضیان ثانویه  4250$
  11- ب  افرادی که از طرف یک حزب مذهبی برای این ویزا اقدام کرده اند و یا فردی که به عنوان یکی از اعضای خانواده ی فرد متقاضی برای این ویزا اقدام کرده است از دادن قسط دوم هزینه درخواست ویزا معاف است
   
   

  مهاجرت بر اساس تخصص عمومی

  متقاضیان داخل یا خارج از استرالیا

  تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  تخصصی - مستقل ( زیرگروه 189 )
  12- الف
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  تخصصی - انتخابی ( زیر گروه 190 )
  12- الف
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  تخصصی - اسپانسر منطقه ای (ویزای موقت برای اولین بار) ( زیرگروه 489 )
  12-الف
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  تخصصی - اسپانسر منطقه ای (ویزای موقت برای دومین بار) ( زیرگروه 489 )
  12- الف
  12- ب
  $280
  بدون کاربرد
  $140
  $70
  12- الف     قسط دوم هزینه ای است که می بایست علاوه بر هزینه های مندرج در جدول پرداخت شوند. قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال و یا بیش از 18 سال سن داشت باشند و مهارت های کافی در زبان انگلیسی نداشته باشند 4250$ می باشد
  12- ب    این ویزا مخصوص افرادی است که دارای فاکتور های لازم برای دریافت ویزای زیرگروه 489 در دومین ویزای موقت خود بوده اند و همچنین:
  ویزای کاری- اسپانسر منطقه ای (زیرگروه 475) دارند
  • ویزای کاری- اسپانسر منطقه ای (زیرگروه 487) دارند
  • ویزای کاری Independent Regional (موقت) (کلاس UX) دارند
  • ویزای کاری Designated Area-sponsored (موقت) (کلاس UZ) دارند
  12- پ  قسط دوم درخواست ویزا هزینه ای است که می بایست علاوه بر هزینه های مندرج در جدول مربوطه پرداخت شود. قسط دوم درخواست ویزا برای متقاضیانی که در زمان درخواست ویزا 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و همچنین در زبان انگلیسی مهارت کافی نداشته باشند و برای اخذ ویزای کاری - اسپانسر منطقه ای (موقت) (زیرگروه 489) هزینه ای بابت قسط دوم پرداخت نکرده باشند، 4250$ است.
   
   
   
  مهاجرت بر اساس تخصص تجاری
   
  متقاضیان داخل و خارج استرالیا
   
   
                                          تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  استعداد تجاری (زیرگروه 132)
  13- الف
  $5940
  بدون کاربرد
  $2970
  $1485
  نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) زیرگروه 188
  13- ب
  $4065
  بدون کاربرد
  $2035
  $1015
  نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (دائم) زیرگروه 188
  13- ب
  13- پ
  $500
  بدون کاربرد
  $250
  $125
  بخش آموزش عالی ( زیرگروه 573 )
  13- ت
  $1960
  بدون کاربرد
  $980
  $490
  بخش تحقیقاتی کارشناسی ارشد ( زیرگروه 574 ) 13- ج $1895 بدون کاربرد $950 $475
  صاحب تجارت زیر گروه 890 13- ح $280 بدون کاربرد $140 $70
  سرمایه گذار زیرگروه891 13- ت $1895 بدون کاربرد $950 $475
  صاحب تجارت و اسپانسر استانی زیرگروه 892 13- ت $1895 بدون کاربرد $950 $475
  سرمایه گذار و اسپانسر استانی زیرگروه 893 13- ت $1895 بدون کاربرد $950 $475
  13- الف  قسط دوم درخواست ویزا هزینه ای است که می بایست علاوه بر هزینه هایی که در جدول مربوطه نشان داده شده اند، پرداخت شوند. قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست ویزا 18 سال یا بیش از 18 سال سن دارند و در زبان انگلیسی مهارت کافی ندارند عبارت است از
  • متفاضیان اصلی $8520
  • متقاضیان فرعی  $4250
  13- ب  قسط دوم درخواست ویزا هزینه ای است که می بایست علاوه بر هزینه هایی که در جدول مربوطه نشان داده شده اند، پرداخت شوند. قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست ویزا 18 سال یا بیش از 18 سال سن دارند و در زبان انگلیسی مهارت کافی  ندارند عبارت است از
  • متفاضیان اصلی $8520
  • متقاضیان فرعی  $4250
  این پرداخت در صورتی لازم است که متقاضی قسط دوم درخواست ویزای مربوط به زیر گروه 188 را پرداخت نکرده باشد
   
  13- پ    این ویزا برای افرادی است که ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه کذاری (موقت) - (زیرگروه 188) دارند
  13- ت    قسط دوم  ($4250) برای متقاضیانی است
  • که در زمان درخواست 18 سال یا بیشتر از 18 سال سن داشته باشند
  • در ارزیابی ای که از آنها به عمل آمده است، در زبان انگلیسی مهارت کافی نداشته اند
  • افرادی که معیار های مرحله دوم برای دریافت ویزای زیرگروه 888 را دارا باشند
  • برای اخذ ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (زیر گروه 188) قسط دوم پرداخت نکرده باشد
  13- ج    قسط دوم  ($4250) برای متقاضیانی است 
  • که در زمان درخواست 18 سال یا بیشتر از 18 سال سن داشته باشند
  • در ارزیابی ای که از آنها به عمل آمده است، در زبان انگلیسی مهارت کافی نداشته اند
  • افرادی که معیار های مرحله دوم برای دریافت ویزای اقامت (مهارت های تجاری) کلاس DF را دارا باشند
  • ویزای کاری  Independent Regional (موقت) کلاس UX ندارند

  13- ح  این ویزا برای افرادی است ویزای صاحبان کسب و کار (زیرگروه 890) دارند

   
   
  مهاجرت بر اساس شرایط خاص
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
   
                                  تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  استعدادهای ممتاز ( زیرگروه 124 )
  14- الف
  $2095
  بدون کاربرد
  $1045
  بدون کاربرد*
  14- الف    قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و در زبان انگلیسی مهارت خاصی نداشته باشند 4250$ است
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
                                       تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  استعدادهای ممتاز ( زیرگروه 585 )
  14- الف
  $3105
  بدون کاربرد
  $155
  $775
  14- ب   قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و در زبان انگلیسی مهارت خاصی نداشته باشند 4250$ است
   
   
  زندگی
   
  مهاجرت بر اساس شرایط خاص
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                           تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  شرایط خاص برای افراد مقیم سابق ( زیرگروه 151 )
  15- الف
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  15- الف    قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و در زبان انگلیسی مهارت خاصی نداشته باشند 4250$ است
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                          تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  بخش مستقل دوره های فشرده زبان انگلیسی برای دانشجویان خارج از کشور ( زیرگروه 570 )
  15- ب
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  15- ب    قسط دوم برای متقاضیانی که در زمان درخواست 18 سال یا بیش از 18 سال سن داشته باشند و در زبان انگلیسی مهارت خاصی نداشته باشند 4250$ است
   
   
  ویزای درخواست بازگشت افراد مقیم استرالیا
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                                           تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
   
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای درخواست بازگشت افراد مقیم استرالیا RRV ( زیرگروه 155 و 157 )
   
  16- الف
  $300
  $80
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
   ویزای Australian Declaratory  
  بزرگسال
  کودک
  16- ب
  $240
  $185
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  16- الف    درخواست برای ویزای بازگشت افراد مقیم استرالیا نمی تواند با هم ترکیب شوند
  16- ب       GST در هزینه ها گنجانده شده است
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                                         تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
   
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای درخواست بازگشت افراد مقیم استرالیا RRV ( زیرگروه 155 و 157 )
   
  16- پ
  $300
  $80
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
   ویزای Australian Declaratory  
  بزرگسال
  کودک
  16- ت
  $185
  $120
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  16- پ     هر یک از متقاضیان می بایست به طور جداگانه برای  اخذ ویزای درخواست برگشت افراد مقیم استرالیا اقدام نمایند.
  16- ت       GST در هزینه ها گنجانیده شده است
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
   
  افراد مقیم نیوزیلند
   
  متقاضیان داخل یا خارج از استرالیا
   
                                    تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای خویشاوندی با افراد مقیم نیوزیلند (موقت) زیرگروه 461
  -
  $280
  بدون کاربرد
  $280
  $70
  برای گروه خاصی از افراد ( موقت ) زیرگروه 444
  -
  -
  بدون کاربرد
  -
  -
   
   
   

  مهاجرت همسر

  متقاضیان خارج از استرالیا

                                  تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای همسر زیرگروه 309/100
  17- الف
  $2680
  بدون کاربرد
  $1340
  $670
  ویزای ازدواج زیرگروه 300
  -
  $2680
  بدون کاربرد
  $1340
  $670
  17- الف   افرادی که درخواست ویزای همسر می دهند و ویزای Dependent Child (زیرگروه 445) می دهند، لازم نیست هزینه ای بابت درخواست ویزا بپردازند
   
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای همسر زیرگروه 801/820
  17-ب
  $3975
  بدون کاربرد
  $1990
  $995
  ویزای همسر زیرگروه 801/820
  درخواست توسط فردی انجام شود که ویزای ازدواج داشته باشد (زیرکروه 300)
  -
  $995
  بدون کاربرد
  $500
  $250
  ویزای همسر زیرگروه 801/820
  درخواست توسط فردی انجام شود که قبلاً ویزای ازدواج داشته است (زیرکروه 300)
  17-ب
  $1260
  بدون کاربرد
  $630
  $315
  ویزای همسر زیرگروه 801/820
  درخواست ویزا توسط همسر که دارای ویزای موقت EETV است، انجام شده باشد
  17-ب
  $360
  بدون کاربرد
  $180
  $90
  17- ب    افرادی که درخواست ویزای همسر می دهند و ویزای Dependent Child (زیرگروه 445) می دهند، لازم نیست هزینه ای بابت درخواست ویزا بپردازند
   
   
  مهاجرت کودکان
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای کودک زیرگروه 101
  -
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای فرزند خوانده زیرکروه 102
  -
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای بستگان یتیم زیرگروه117
  -
  $1260
  بدون کاربرد
  $630
  $315
  ویزای کودک تحت تکلف زیرگروه 445
  18- الف
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  18- الف    افرادی که برای ویزای همسر درخواست می دهند و ویزای زیرگروه 445 دارند، لازم نیست هزینه ای برای درخواست ویزا بپردازند
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                     تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای کودک زیر گروه 802
  -
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  ویزای بستگان یتیم زیرگروه 837
  -
  $1260
  بدون کاربرد
  $630
  $315
  ویزای کودک تحت تکلف زیرگروه 445
  18-ب
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  18- ب   افرادی که برای ویزای همسر درخواست می دهند و ویزای زیرگروه 445 دارند، لازم نیست هزینه ای برای درخواست ویزا بپردازند
   
   
  مهاجرت والدین
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                   تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای والدین (مهاجر) زیر گروه 103
  19- الف
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای والدین (مهاجر) زیرگروه 143
  19- ب
  19-ج
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای والدین (مهاجر) زیرگروه 143
  اگر متقاضی ویزای زیرگروه 173 داشته باشد
  19-پ
  $280
  بدون کاربرد
  $140
  $70
  ویزای والدین (موقت) زیرگروه 173
  19-ت
  19-ج
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  19- الف  قسط دوم برای هر یک از افرادی که نامشان در درخواست نامه ویزا آمده است 1795$ است
  19- ب     قسط دوم:
  • برای هر متقاضی $42220 است
  • برای هر متقاضی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال سن داشته باشد  $1825 است
  19- پ   قسط دوم:
  • برای هر متقاضی  $16885 است
  • متقاضیانی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال سن داشتند، لازم نیست هزینه ای پرداخت کنند
  • برای متقاضیانی که ویزای زیرگروه 884 (ویزای والدین سالخورده (موقت)) دارند 14390$ است
  19- ت  قسط دوم:
  • برای متقاضیانی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال داشته باشند $1825 است
  • والدین نوزادان لازم نیست هزینه ای بپردازند
  • برای سایر افراد $25330 است
  19- ج   متقاضیان ویزای والدین سالخورده که قبل از اواسط ماه می سال 2003 اقدام نموده بودند می توانند بدون پرداخت قسط اولیه برای اخذ ویزای Contributory Parent اقدام نمایند
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای والدین سالخورده (اقامت) زیرگروه 804
  19- الف
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  ویزای والدین سالخورده (اقامت) زیرگروه 864
  1- ب
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  ویزای والدین سالخورده (اقامت) زیرگروه 864
  در صورتی که متقاضی ویزای زیرگروه 884 داشته باشد
  -
  $280
  بدون کاربرد
  $140
  $70
  ویزای والدین سالخورده (موقت) زیرگروه 884
  1- پ
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  19- ح  قسط دوم برای هر یک از افرادی که نامشان در درخواست نامه ویزا آمده است 42440$ است

  19- خ   قسط دوم:

  • برای هر متقاضی $42 220 است
  • برای هر متقاضی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال سن داشته باشد  $1825 است

  19- ج   قسط دوم:

  • برای هر متقاضی  $16885 است
  • متقاضیانی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال سن داشتند، لازم نیست هزینه ای پرداخت کنند
  • برای متقاضیانی که ویزای زیرگروه 884 (ویزای والدین سالخورده (موقت)) دارند 14390$ است

  19- ع  قسط دوم:

  • برای متقاضیانی که در زمان درخواست کمتر از 18 سال داشته باشند $1825 است
  • والدین نوزادان لازم نیست هزینه ای بپردازند
  • برای سایر افراد $25330 است

  19- غ  متقاضیان ویزای والدین سالخورده که قبل از اواسط ماه می سال 2003 اقدام نموده بودند می توانند بدون پرداخت قسط اولیه برای اخذ ویزای Contributory Parent اقدام نمایند

   

  سایر موارد

  مهاجرت خانوادگی

  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                   تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای وابستگان سالخورده  ( زیرگروه 114 )
  20- الف
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای  وابستگان  ( زیرگروه 115 )
  20- الف
  $2060
  بدون کاربرد
  $1030
  $515
  ویزای حضانت   ( زیرگروه 116 )
  20-الف
  20-ب
  $1260
  بدون کاربرد
  $630
  $315
  20- الف    قسط دوم برای هر شخصی که نامش در درخواست نامه ویزا آمده باشد 1795$ است
  20- ب    در مورد متقاضی ویزای حضانت و در مواردی که سازمان مهاجرت اعلام کرده است که متقاضی نیازمند پرداخت قسط دوم نیست به دلیل اینکه این هزینه ممکن است متقاضی را در تنگنای مالی قرار دهد. 
   
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                              تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای وابستگان سالخورده   ( زیرگروه 838 )
  20- پ
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  ویزای  وابستگان   ( زیرگروه 835 )
  20- پ
  $3060
  بدون کاربرد
  $1530
  $765
  ویزای حضانت   ( زیرگروه 836 )
  20- پ
  20- ت
  $1260
  بدون کاربرد
  $630
  $315
  20- پ قسط دوم برای هر شخصی که نامش در درخواست نامه ویزا آمده باشد 1795$ است
  20- ت   در مورد متقاضی ویزای حضانت و در مواردی که سازمان مهاجرت اعلام کرده است که متقاضی نیازمند پرداخت قسط دوم نیست به دلیل اینکه این هزینه ممکن است متقاضی را در تنگنای مالی قرار دهد. 
   
   
   
  سایر موارد: ویزای border / فوری / اورژانسی / دیپلماتیک
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  border (زیرگروه 773)
  21- الف
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  اورژانسی - فوری  (زیرگروه 302، 303)
  21- الف
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای دیپلماتیک (زیرگروه995)
  21- الف
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  21- الف  متقاضی تنها در صورتی که وضعیت تقاضای مهاجرتش معلوم شده باشد می تواند اقدام نماید
  بدون کاربرد*    بدین معنی است که متقاضیان اضافه شده مجاز برای اخذ این ویزا نیستند.
   
   
  ویزای Confirmatory
   
  متقاضیان خارج از استرالیا
   
                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای اقامت زیرگروه 808
  -
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد*
  بدون کاربرد*
  ویزای اقامت زیرگروه 808
  -
  -
  $240
  بدون کاربرد
  $120
  $60
   
   
  ویزای Bridging 
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  Bridging visas  A, C, D, E, F
  -
  -
  بدون کاربرد
  -
  -
  Bridging visa B
  -
  $125
  بدون کاربرد
  -
  -
   

  درخواست ویزا به منظور انجام برنامه های بشردوستانه

  متقاضیان خارج از استرالیا

   

                                 تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  -
  -
  بدون کاربرد
  -
  -

   

  متقاضیان داخل استرالیا

  تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  24- الف
  $2680
  بدون کاربرد
  -
  -
  24- الف    قسط دوم ویزا،  قبل از اینکه ویزا به متقاضی تحویل داده شود می بایست پرداخت شود
  • برای متقاضی اصلی   16444$
  • برای هر یک از افراد ثانویه که نامشان در درخواست نامه ویزا آمده است    2680$
   
   
  ویزای پناهندگی (حفاظت)
   
  متقاضیان داخل استرالیا
   
                                      تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  ویزای پناهندگی که در استرالیا تحویل داده می شود
  -
  $30
  بدون کاربرد
  -
  -
  ویزای پناهندگی (برای افرادی که در حبس مهاجرت استرالیا هستند)
  -
  -
  بدون کاربرد
  -
  -
   

  ویزا های لغو شده

  اضافه کردن متقاضی به در خواست ویزا که هنوز به آن جوابی داده نشده است 

  متقاضیان داخل یا خارج از استرالیا

                           تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  پروسه اسپانسر منطقه ای   (زیرگروه 119)
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد
  $1050
  $525
  پروسه اسپانسر منطقه ای   (زیرگروه 857)
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد
  $1555
  $775
  پروسه اسپانسر منطقه ای - تمدید   (زیرگروه 857)
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد
  $140
  $70
  پروسه انتخاب کارفرما   (زیرگروه 121)
  -
  بدون کاربرد
  بدون کاربرد
  $1050
  $525
  پروسه انتخاب کارفرما   (زیرگروه 856) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1555 $775
  پروسه انتخاب کارفرما - تمدید   (زیرگروه 856) - بدون کاربرد بدون کاربرد $140 $70
  صاحبان کسب و کار   (زیرگروه 160) - بدون کاربرد بدون کاربرد $2035 $1015
  سرمایه گذار  (زیرگروه 162) - بدون کاربرد بدون کاربرد $2035 $1015
  صاحبان کسب و کار با اسپانسر های استانی   (زیرگروه 163) - بدون کاربرد بدون کاربرد $2035 $1015
  مدیران اجرائی با اسپانسر های استانی   (زیرگروه 164) - بدون کاربرد بدون کاربرد $2035 $1015
  مهارت های تجاری (موقتی)   ( Class UR ) (زیرگروه 165) - بدون کاربرد بدون کاربرد $2035 $1015
  ویزای تجارت (زیرگروه 845) - بدون کاربرد بدون کاربرد $3015 $1015
  ویزای کار (مستقل) - دائم  (زیرگروه 175) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1530 $765
   ویزای کار (اسپانسر کاری) - دائم (زیرگروه 176) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1530 $765
  ویزای کار ( اسپانسر منطقه ای )  (زیرگروه 475) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1530 $765
  ویزای کار ( اسپانسر منطقه ای )   (زیرگروه 487) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1530 $765
  ویزای کار ( اسپانسر منطقه ای )- تمدید  (زیرگروه 487) - بدون کاربرد بدون کاربرد $140 $70
  ویزای کار (مستقل) منطقه ای   (زیرگروه 495) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1290 $645
  ویزای کار (مستقل) منطقه ای - تمدید  (زیرگروه 495) - بدون کاربرد بدون کاربرد $120 $60
  ویزای کار ( اسپانسر منطقه ای )  (زیرگروه 496) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1480 $740
  ویزای کار ( اسپانسر منطقه ای ) - تمدید  (زیرگروه 496) - بدون کاربرد بدون کاربرد $135 $70
  Labour Agreement  (زیرگروه 855) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1555 $775
  دانشجویان با اسپانسر  (زیرگروه 881) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1290 $645
   ویزای کار (دانشجویان با اسپانسر در مناطق کم جمعیت)  (زیرگروه 882) - بدون کاربرد بدون کاربرد $1290 $645

   

  درخواست ویزا برای اعضای خانواده
   
  متقاضیان واجد شرایط برای پیوستن به اعضای خانواده خود در استرالیا می توانند جداگانه درخواست ویزا دهند. این متقاضیان می بایست هزینه های درج شده در جدول زیر را بپردازند
   
  متقاضیان داخل یا خارج از استرالیا
   
                             تمام قیمت های درج شده در جدول ذیل به دلار استرالیا می باشند (AUD)
  زیر گروه
  مشاهده بند
  هزینه اولیه درخواست ویزا
  هزینه غیر آنلاین درخواست ویزا
  سایر هزینه ها برای افراد 18 سال و سنین بالاتر
   
  سایر هزینه ها برای افراد پائین تر از 18 سال
  پروسه اسپانسر منطقه ای  ( زیرگروه119 )
  -
  $2095
  بدون کاربرد
  $1050
  $525
  پروسه انتخاب کارفرما  ( زیرگروه121 )
  -
  $2095
  بدون کاربرد
  $1050
  $525
  صاحبان تجارت و کسب و کار  ( زیرگروه160 )
  -
  $4065
  بدون کاربرد
  $2035
  $1015
  مدیر اجرائی  ( زیرگروه161 )
  -
  $4065
  بدون کاربرد
  $2035
  $1015
  سرمایه گذار  ( زیرگروه162 ) - $4065 بدون کاربرد $2035 $1015
  صاحبان کسب و کار با اسپانسر های استانی  ( زیرگروه163 ) - $4065 بدون کاربرد $2035 $1015
  مدیران اجرائی با اسپانسر های استانی  ( زیرگروه164 ) - $4065 بدون کاربرد $2035 $1015
  مهارت های تجاری ( موقتی ) (Class UR)  ( زیرگروه165 ) - $4065 بدون کاربرد $2035 $1015
  پزشک  ( زیرگروه422 ) - $315 بدون کاربرد $315 $80
  اسپانسر منطقه ای   ( زیرگروه475 ) - $3060 بدون کاربرد $1530 $765
   
   
   

   

   

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید.

  سازمان آموزش و تعلیم | ایلیاد بین الملل | امید راه آینده | آرمان پرشین خاورمیانه

  ونک: ۸۳۸۷۰-۰۲۱  |  ۴۲۳۴۹۰۰۰-۰۲۱  |  ۸۸۲۰۷۰۷۸-۰۲۱  |  ۸۸۲۰۷۰۷۹-۰۲۱

  نیاوران: ۲۶۱۰۴۲۰۴-۰۲۱  |  ۲۶۱۴۸۲۱۸-۰۲۱  |  ۲۶۱۴۸۵۰۹-۰۲۱  |  ۲۶۱۵۰۱۱۸-۰۲۱
  سعادت‌آباد:  ۲۲۳۸۵۶۳۹-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۶۷۱-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۸۹۷-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۹۸۶-۰۲۱
  آخرین بروز رسانی: 18 مرداد 1392
  ویراستار: Negar Zandipour
                                               Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
 • این مطلب را به اشتراک بگذارید
  • facebook share google plus share linkedin share telegram share twitter share