Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014 Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Navitas at Western Kentucky University

Navitas at Western Kentucky University Navitas at Western Kentucky University

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

WKU - Music Hall

WKU - Music Hall WKU - Music Hall

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Augenstein Alumni Center - Western Kentucky University

Augenstein Alumni Center - Western Kentucky University Augenstein Alumni Center - Western Kentucky University

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Western Kentucky University

Western Kentucky University Western Kentucky University

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

Raymond Cravens Library - WKU

Raymond Cravens Library - WKU Raymond Cravens Library - WKU

Navitas USA Familiarisation Tour - 2014

WKU Observatory

WKU Observatory WKU Observatory